Rehab Head

Vi på ProjektSamordning har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor som är ”sjuka på jobbet”, sjukskrivna och sjukskrivna/arbetslösa. Vårt arbete innebär att på ett strukturerat sätt bedöma individens arbetsförmåga samt skapa en konkret åtgärdsplan för att bevara och öka den enskildes arbetsförmåga samt förbättrad hälsa och personlig harmoni.

Av våra erfarenheter och av behoven hos våra uppdragsgivare, har vi tagit fram ett utredningsverktyg – R O S – Rehabilitering i Ordnad Struktur. Ett modernt utredningsverktyg som är helt webbaserat i form av ett projektrum med eget användarkonto och lösen. ROS är ett stöd för utredaren i dennes/as bedömning av den som utreds. Utredaren kan helt fokusera på att analysera och sammanställa svaren på de frågor som ställs. Att ifrån arbetslinjen, se de möjligheter den som utreds har, att klara ett arbete i nuläge och i framtid. Utredarens kunskaper och personliga lämplighet är av största vikt för att på ett kvalitativt sätt kunna utföra en arbetsförmågebedömning. ROS är en hjälp för att skapa användarvänlighet vid nedtecknandet av utredarens professionella bedömning.

ROS står inte bara för Rehabilitering i Ordnad Struktur, utan även för uttrycket Sub Rosa. I korthet innebär Sub Rosa att samtalet som förs mellan utredaren och den utredde sker i största möjliga förtroende och sekretess, förutom för initierade parter. Att få känna trygghet, ges tid för reflektion och se det egna livet som en helhet, är en viktig del i utredarens arbete att få den utredde att uppleva vid bedömningstillfället.

ROS

Vem har användning av ROS?
ROS vänder sig till Arbetsgivare, Företagshälsovård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Samordningsförbund samt andra offentliga och privata aktörer som arbetar med att utreda och skapa åtgärder för ökad arbetsförmåga. Antingen som utförare, beställare eller mottagare av utredningsrapport och åtgärdsplan.

För att stimulera positiva uppföljningssamtal mellan den som utretts och dennes/as arbetsgivare, eller annan ansvarig handledare/handläggare ställs de arbetsrelaterade frågorna även till dessa personer för att ytterligare skapa insikt, förståelse och handlingsvilja hos de berörda. Detta för att föreslagna åtgärder skall genomföras och önskvärda resultat uppnås.

Förutom att vi genomför egna arbetsförmågebedömningar hos våra uppdragsgivare, utbildar vi utredare, som efter godkännande kan teckna årsabonnemang på ROS webben.

Vem kan utbilda sig till ROS utredare?
För att bli antagen till ROS utbildning skall Du ha någon av följande professioner; beteendevetare, psykolog, socionom, PA (högskola) eller motsvarande kunskaper. Du bör ha minst 5 års arbetslivserfarenhet från Ditt yrke. För att bli godkänd ROS utredare gäller att under utbildningstiden genomfört en godkänd ROS bedömning med tillhörande rapporter.

Som en röd tråd i den veckolånga utbildningen går den professionella rollen som utredare, vad som påverkar utredaren i arbetet; värderingar, känslor, egna erfarenheter, egna öppna och dolda drivkrafter, hur kan utredaren ha ett neutralt förhållningssätt till den som utreds mm.

Möjlighet finns att bygga på utbildningen till att bli instruktör inom ROS. Instruktören får då egen rättighet att anordna utbildningar, godkänna utredare och bedöma lämpligheten hos de som söker till utbildningen.

ROS förädling!
För större uppdragsgivare, eller kluster med egna särskilda behov, kan ROS specialdesignas. Beställaren kan i dessa fall teckna avtal om ensamrätt för användning av förädlingen.

Veta mer?
Ta kontakt med Anne Netterlid, tel: 0521-177 00, 0706-917 177, anne.netterlid@projektsamordning.com