Forstudie Head

Förstudier
ProjektSamordning har lång erfarenhet av olika typer av förstudiearbeten. Det gäller allt från undersökningar kring hållbar affärsidéutveckling till projektförstudier. Förstudierna kan sedan komma att ligga som underlag för en projektansökan ur något EU-program eller andra svenska utvecklingsfonder inom exempelvis FoU-området och egenfinansierade teknik- eller organisationsutvecklingsprojekt.

En förstudie utformas efter beställarens önskemål om omfattning, tidsaspekt och ekonomiska ramar.

Utvärderingar
När ett projekt är slutfört är det viktigt att utvärdera om målen med projektet uppnåtts. Det behövs för att säkerställa hur resultaten bäst ska tas tillvara.

I ett utvärderingsarbete är det viktigt att beställaren har ställt sig följande frågor:

  • Varför skall utvärderingen göras?
  • Förväntat resultatutfall?
  • Vad skall utvärderas?
  • När skall utvärderingen göras?
  • För vem skall resultatet redovisas?

Utifrån uppdragets karaktär samlar ProjektSamordning in information och data, systematiserar, analyserar och tolkar insamlat material. Vi utvärderar och lämnar förslag på åtgärder och projektorganisation, samt skriver slutrapport.

Utredningar
För att ett projekt eller en utveckling av en organisation skall kunna ske, måste ibland vissa sakförhållanden utredas. Det kan t ex vis vara analys och utredning av arbetsmiljörisker, utredning och analys av hur den befintliga organisationen fungerar etc. Som utredare har vi inom ProjektSamordning ett neutralt förhållningssätt med fokus på att finna praktiska lösningar för att skapa ett vinna-vinna förhållande för alla inom organisationen .

Varje individ, varje grupp, varje projekt och varje
situation är unik, alltså behövs unika lösningar