Org Head

Styrelseutveckling
Vad en styrelse skall göra och på vilket sätt det skall genomföras, varierar mycket styrelse från styrelse. För de flesta styrelser, styrs arbetet övergripande av svensk lagstiftning som t ex vis aktiebolagslagen, förvaltningslagen etc. Det allra viktigaste, förutom att följa lagar och regler, är att styrelsen själv klargör sin arbetsordning. Att sätta mål och visioner för arbetet, tydligt dra gränser mellan styrelsens arbete och den operativa ledningens funktion och ansvar.

ProjektSamordning ger styrelser och dess ledamöter kunskap kring lagar och regler avseende styrelsens ansvar. Vi arbetar processinriktat tillsammans med styrelsen och verksamhetens operativa ledning med praktiska och konkreta verktyg för att ta fram; mål, visioner, arbetsordning för styrelsen, delegationsordningar, funktionsbeskrivning för VD mm som lätt kan appliceras i det vardagliga arbetet.

Vårt arbete med styrelseutveckling utgår från många års erfarenheter som styrelseledamot, ordförande och operativt ansvarig i både privata, offentliga och ideella organisationers styrelser.